МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

           Детската градина като обществена институция за отглеждане и възпитаване на детето от 3 до 7 години е призвана да съхрани детството на детето като самоценен период в живота на човека. Макар и кратък този период само от четири години е с изключителна важност за развитието на детския потенциал и залагането на основни структурни компоненти на бъдещата личност.


 Позовавайки се на ЗПУО мисията на детска градина „Детски рай” е да:


  ♦ Да удовлетворява социалната поръчка на родителите и обществото за създаването на комфортен психолого-педагогически микроклимат на детето от предучилищна възраст.
  ♦ Да организира възпитателно-образователен процес с отчитане на индивидуалните особености на детето от 3 до 7 години. Опазването на здравето и живота на детето. Създаване на условия за задоволяването на социалните детски потребности.
  ♦ Да удовлетворява потребностите на детето от неговата реализация във водещата да тази възраст дейност – играта, за развитието на физически и психически качества в подкрепа и в помощ на семейното възпитание.
  ♦ Да създаване конкурентна среда за повишаване на професионалните компетентности и кариерното развитие на педагозите и останалия персонал.
  ♦ Да организира на съвременна урбанизирана среда за хармонизиране на педагогическото взаимодействие и това с родителите.
  ♦ Да установява модели на сътрудничество, доверие и подкрепа за постигане на по-високи резултати от образавателно-възпитателния процес.
  ♦ Да съхранява положителната визия на детска градина „Детски рай.” И издигане на нейния обществен статус, като институция за съхранение детството на детето и подготовката му за успешно обучение в училище.
  ♦ Да използва съвременни информационни технологии за ефективно сътрудничество със семейството и социалните партньори.