ЦЕННОСТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „Детски рай”
 

           В над 130-годишното си съществуване институцията детска градина е вървяла само във възходяща посока.
  Създадения модел за обществено предучилищно възпитание се е наложил в социалното пространство, като подкрепяща територия за отглеждане и формиране личността на детето съобразно обществения идеал. Автори с иновативни идеи непрекъснато са обогатявали педагогическия процес в детската градина.
  Периодът на детството е самоценен и това задължава всички обществени структури да създават материален и интелектуален ресурс за неговото съхранение и развитие. Детството е социокултурен феномен без еквивалент и неговото подценяване води до тежки социални последици за обществото в бъдеще.
  Утвърждаването на ценността на детската градина като необходима за общественото ни съществуване институция налага:
  ♦ Представяне на детската градина като място важно за формирането на социални и комуникативни умения у детето за неговата подготовка за живота и училището;
  ♦ Съхраняване и обогатяване на натрупан позитивен опит във възпитанието и обучението на детето;
  ♦ В детската градина всяко дете има равен шанс за развитие и напредък;
  ♦ Стимулиране на датската надареност, водени от тезата, че всяко дете има свои заложби, които трябва да бъдат открити и развивани.
  ♦ Приобщаване на семейството като съмишленик в реализирането на личностното формиране на детето, чрез сътрудничество и доверие.
  ♦ Издигане авторитета на учителите и зачитане на труда им като значим за формирането на детската личност.
  ♦ Преосмисляне на медийния образ на детската градина и отразяването на нейните постижения добронамерено, реалистично и обективно.
  ♦ Активно сътрудничество на работещите в детската градина с всички социални и обществени институции.

 

ЦЕЛ

           Институционалното реформиране на предучилищното образование започва с промяна на целта, преследването на която ще доведе до очаквани резултати в личностното развитие на детето.
  Водеща цел на програмната система е социализацията на детската личност Под социализация в съвременния смисъл се разбира „процес на изграждане и развитие на личността като резултат от взаимодействието й със социалната и материална околна среда”, което е отразено в мисията на детската градина. Съдържанието, което се влага в понятието социализация е „да станеш член на едно общество”.
  Тази цел кореспондира с необходимостта от поставяне основите на гражданското възпитание в предучилищна възраст. Тази цел се препокрива с целта на предучилищно образование постановена в ЗПУО. В чл. 5. (1) основните цели на предучилищното и училищното образование са представени по следния начин: „1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.”
  Основната цел се декомпозира в следните подцели:
  ♦ Формиране у детето на разбирането, че живота и здравето са ценности с непреходно значение:
  ♦ Формиране на умения за здравословен начин на живот, чрез хигиена, хранене, спорт и овладяване на норми за безопасен живот,
  ♦ Формиране на умения за хуманно-емпатийно взаимодействие на детето с деца и възрастни.
  ♦ Формиране на умения за положително отношение при взаимодействието на детето с природата.
  ♦ Формиране на умения за опазване на собствеността и отношение към труда и парите като първи стъпки в сферата на икономическото възпитание.
  ♦ Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот.
  ♦ Формиране у детето основите на гражданина на Република България чрез „съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност”.
  ♦ Формиране на социални умения и компетентности, необходими за успешна личностна реализация и активен граждански живот на детето в съвременните общности.